To Download Songs

Vì WP không cho trực tiếp tải nhạc xuống nên KeJazz cho lên phương cách để làm như vậy. Hơi lòng vòng một chút nhưng thật ra cũng khá đơn giản.

Còn nếu bạn nào muốn tải hàng loạt bài thì xin email qua địa chỉ nhungkejazz@gmail.com, KeJazz sẽ gửi link để download trực tiếp đến bạn.

Use Modzilla FireFox browser (not Safari, not Internet Explorer, not Google Chrome) to open khonglottaimusic.com.
Go the post of the song that you want to download.
Right click on the music player.
Select View Page Info in the dropdown menu.
In the Page info, select Media option on top.
Highlight the Audio file of the song.
Click Save As to save the mp3 file to your own folder.